top of page

REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep oksiline.com. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (oksiline.com@gmail.com) lub telefonicznie (+48 730 864 646) lub listownie na adres: Salon Oksiline Beauty, ul. Smulikowskiego 4a, m 31, 00-389 Warszawa.

2. Sklep oksiline.com w ciągu czternastu dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sklep oksiline.com Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji na adres:  Salon Oksiline Beauty, ul. Smulikowskiego 4a, m 31, 00-389 Warszawa.

 

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep oksiline.com niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep oksiline.com zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu oksiline.com z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

6. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZWROTY


1.W Sklepie oksiline.com Klient będący konsumentem może zrezygnować z zakupu w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki nie podając przyczyny.
 

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 

3. Aby odstąpić od umowy Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (oksiline.com@gmail.com) lub listownie na adres: Salon Oksiline Beauty, ul. Smulikowskiego 4a, m 31, 00-389 Warszawa.
 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zwraca towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Klient zwraca towar na adres Sklepu: Salon Oksiline Beauty, ul. Smulikowskiego 4a, m 31, 00-389 Warszawa.

5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 

6. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.
 

7. Sklep oksiline.com zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oksiline.com). Zwrotu płatności Sklep oksiline.com dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 

8. Sklep oksiline.com dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Sklep oksiline.com został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) Sklep oksiline.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca). 

bottom of page